ایجاد تعادل

ایجاد تعادل

تعادل چیزی نیست که پیداکنیم، چیزی است که باید ایجاد کنیم. هنر دست یابی به زندگی رضایت بخش در همین خلاصه می شود.