• پدر مربيگرى فنون مهارتى علوم شناختى در ايران
  • بانى و مربى ارشد موسسه فنون كاربردى بسوى تعادل
  • بنيان گذار و رئيس هيئت مديره شركت سهامى آفندشيمى
  • از بنيان گذاران شركت سهامى دشت مرغاب (محصولات غذايى يك و يك)
  • طراح و از بنيان گذاران و اولين مدير عامل شركت پخش سراسرى ايران
  • مديرعامل شركت سهامى صنايع گوشت كادور
  • بانى و مديرعامل و مشاور و مربى ارشد شركت مشاوره مديريت در آمريكا

کیخسرو شاهرخ، اردشیر یگانگی، فرنگیس یگانگی، اسفندیار یگانگی، کامبیز یگانگی

حقوق زنان، صنایع دستی ایران، شورای عالی زنان ایران، کتابخانه یگانگی، فرهنگ و تمدن ایران باستان
از زبان دیگران

از زبان دیگران

هرچه میخواهد دل تنگ بگو

هرکسی از ظن خود شد یار من

از درون من نجست اسرار من

آتش عشقست کاندر نی فتاد

جوشش عشقست کاندر می فتاد

موسسه بسوی تعادل

موسسه بسوی تعادل

خوش بازآمدید
از ابتدا تاکنون بالغ بر ۳۵ هزار نفر در سمینارها و کارگاهها شرکت کرده اند و برطبق اسناد و شواهد موجود بیش از نود و سه درصد این شرکت کنندگان رضایت کامل یا بیش از حد انتظار را ابراز کرده اند.