دستاورد

دستاورد

تا هزینه ندهیم، دستاوردی نخواهیم داشت.

تأثیرگذاری

تأثیرگذاری

در قلمرو راحتی، رشد و تأثیرگذاری امکان پذیر نیست.

گشایش

گشایش

هر دری که بسته می شود، در دیگری باز می شود.

سزاوار

سزاوار

هر آنچه نصیبمان شد را سزاورش بودیم

منیَّت

منیَّت

نفس و منیَّت انسان از بین رفتنی نیست و زمانی مخرب است که انسان، خدمتگزار منیَّتش شود.

خلاقیت

خلاقیت

خلاقیت زاییده تجسم است، نه توهم.

انتخاب

انتخاب

انتخاب، شروع آزادی است.

آگاهی

آگاهی

بیداری معنوی، همان آگاهی است.

رشد و تحول

رشد و تحول

در قلمرو راحت و آشنا، رشد و تحول اتفاق نمی افتد.