خلق زندگی

خلق زندگی

قربانى يا معلول منتظره ... اميدواره كه عاملى مسير زندگيشو تعيين كنه ...

هنر زندگی

هنر زندگی

هنر زندگی، در رقصیدن با آن چه که بروز می کند می باشد. با زندگی برقص ...

انسان بیدار

انسان بیدار

انسان بيدار اگر آنچه هست و آنچه نيست، خواسته اش نيست، به آنچه هست و آنچه نيست تن در نميدهد و فقط بودن آنرا اذعان كرده و ميپذيرد ...

دهش

دهش

هرگاه در زندگى ديگرى تأثير گذاشتى و ازت قدردانى نشد.....

عمق و سطح

عمق و سطح

زماني كه عمق و سطح هر مورد و مطلبى در زندگيم در تعادل بوده من در اوج و شعف به سر بردم...

شفافیت

شفافیت

آموخته ام كه كسى كه شفاف و به زبان ساده كه براى هر فردى قابل درك باشه خودشو ابراز نميكنه؛ يا ذهنش شلوغ و در تضادها گير افتاده، يا پنهانكارى ميكنه...

واقعیت

واقعیت

اقتدار و شعف در نتیجه رویاروی شدن با واقعیت و حضور در آن کسب می شود...

مسئولیت پذیری

مسئولیت پذیری

تا زمانی که آگاهی از مسئول و عامل بودن در عمل متجلی نشود...

گفتگوی موثر

گفتگوی موثر

آموختم که گنده گویی نوعی تجلی نفس گوینده بوده و درکش برای عامه دشوار است ...

باور

باور

هرگاه باوری را زیر سوال نبردم و فقط در مورد آن سوال کردم.