بیداری

بیداری

بیداری حد و مرزی ندارد، به محض آن که باورت شد که به بیداری محض دست یافتی، به خواب عمیق تری از قبل رفته ای.

رشد معنوی

رشد معنوی

انسان تنها موجود زنده ای است که نیاز به رشد معنوی دارد. به گمان من دلیل آن این است که همه چیز در طبیعت در تعادل است به جز انسان.

عشق

عشق

تا عاشق دیگران نشی، عاشق خودت نخواهی شد.

شگفتی زندگی

شگفتی زندگی

زندگى شگفت انگيزه. اگر دست از قضاوت بردارى. اگر قدر هر آنچه كه هست، آنطوريكه هست را بدانى .....

مسیر

مسیر

بين امكان و واقعيت فاصله هست و فرايندى لازم است طى شود. با راسخ بودن در اين مسير و طفره نرفتن از جاده آگاهى و بيدارى، در ضمن دهش در طول پيمودن اين مسير تمام امكانات به واقعيت خواهند پيوست.

جبران

جبران

انسان روشن ضمیر و مقتدر اشتباهاتش را اذعان می کنه و به نوعی جبران می کنه.

شعف

شعف

انسان متحول و بيدار به دنبال شعفه و نيازى در خود به مستى حس نميكنه.

موضوع زندگی

موضوع زندگی

شاید سوالی بهتر از آنکه می خواهم در زندگی چی داشته باشم، این باشد که می خواهم زندگیم راجع به چی باشد؟