موفقیت

موفقیت

هنگاميكه در زندگی به دنبال تاثيرگزاری باشی، لزومی نداره به دنبال موفقيت بروی موفقيت تو را پيدا خواهد كرد.

قلمروی آشنا

قلمروی آشنا

در قلمرو راحت و آشنا، رشد و تحول اتفاق نمی افتد.

خلق روشنایی

خلق روشنایی

تاریکی ها زمینه خلق و بروز روشنایی هاست. روی بوم تاریکت، نقشی روشن خلق کن.

ثروت واقعی

ثروت واقعی

قربانى يا معلول منتظره ... اميدواره ... كه عاملى مسير زندگيشو تعيين كنه ...

دهش

دهش

دهش زبانی است که کور درک می کند و ناشنوا می شنود.

مرحله نوینی از رشد

مرحله نوینی از رشد

روزی که ما همانقدر از کمبودهامون و انتقادات سازنده نیرو گرفته و قدردان باشیم که از پربودهامون و قدرشناسی دیگران نیرو میگیریم به مرحله نوینی از رشدمان دست یافته ایم.