زندگى شگفت انگيز

زندگى شگفت انگيز

زندگى شگفت انگيزه ....
اگر دست از قضاوت بردارى ....
اگر قدر هر آنچه كه هست ، آنطوريكه هست را بدانى .....
اگر توقع نداشته باشى .....
اگر در جزييات هستى هر لحظه حضور يابى و معجزه بودن هر چيزى را آنجورى كه هست دريابى.......
اگر متوجه شوى كه همه چيز متفاوته ....
اگر در عظمت کائنات هر لحظه حضور يابى و در تعجب جزئیات هر چه در برابرت هست به سر ببرى .......
اگر در جزئیات خلقت حضور يابى و نه فقط فكر ش را بكنى ......
اگر ارزش هر لحظه از زندگى و مشكلاتش را به اندازه اى كه متوجه زيباييهاش و لذتهاش ميشى بببينى و بدانى ......
اگر متوجه بشى كه هر لحظه لحظه اى نوينه .......
اگر به خودت اجازه بدى كه مدام شگفتى وجودت را در بر بگيره .......
من مدام شگفت زده ام چه در سختيها و چه در خوشيها....
شگفت زدگى مدام برام رضايت بخشه و لذا هر لحظه نوينه و هر چيزى با ارزشه .....
صبح كه چشمت را به دنيا باز ميكنى با شگفتى باز كن آنوقت ببين برايت همه چيز چطور بروز ميكنه ..........
عجب هستى واقعا شگفت انگيزه .....
يك پروانه .....
يك گل .....
يك جسد .....
يك كوه ......
يك آدم عصبانى .....
يك ظالم .....
يك مظلوم ....
يك درنده....
يك ابر ....
شعله آتش ....
كوچه ....
خيابون .....
بیابون .....
اعتقادات گروهى ....
باورهاى گروهى ....
همه چيز و هر چيز ......
واقعا عجب همه چيز در هر لحظه شگفت انگيزه ...
با شگفتى به هستى بنگر هر لحظه متحول ميشى ...

نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید