فنون کاربردی و روش تدریس و مربیگری سمینارهای این موسسه برمبنای علمی نسبتا نوین به نام «علم شناختی» Cognitive Science طراحی و عرضه می گردد. این علم نوپا که زمینه آموزشی آن «تجربی» است، با حدود 50 سال قدمت جهانی در حال اوج گرفتن است. در راستای این آموزش تجربی، تمرینهایی همراه با آموزش به شرکت کنندگان داده می شود که پس از بکارگیری آنها در زندگی روزمره خود، نتایج آن را بصورت تجربی ملاحظه می نمایند.

«علم شناختی» ترکیبی از علوم «پدیده شناختی» Phenomenology و «هستی شناختی» Ontology و مقدار کمی «روان شناختی» ؛ « جامعه شناختی» ، «ذهن شناختی» و حتی « علم دیجیتال» است. لذا این مباحث نیاز به سازمان دهی و ساختار حمایتی قابل توجهی دارد و بسیار هزینه بردار می باشد و به همین دلیل به صورتی که در این موسسه عرضه می شود، در ساختارهای آکادمیک ارایه نمی گردد.

«علم شناختی» به هیچ وجه تضاد یا تداخلی با قوانین و فرهنگ کشور ندارد و ابداع کننده آن با درنظرگرفتن و احترام به این دو عامل مهم اجتماعی ، فنون را طراحی و عرضه نموده است و محتویات سمینارها طوری طراحی گردیده اند که هر فردی در هر لایه اجتماعی با سوادی اولیه و یا تحصیلات متوسط تا عالی می توانند از آنها بهره مند شوند.

روال عرضه سمینارها و کارگاهها از نوع تعاملی «Interactive» و روشهای بسیار نوین ارتباطات « Communicative» و شفاف سازی « Clarity Process» صورت می گیرد.

http://besooyetaadol.org