كامبيز جان

كامبيز جان

"كامبيز تو اولين كيمياگر وجودم هستى بابت اين آغاز ارزشمند ازت قدردانم. "

كامبيز جان تو به من روا داشتن و پذيرش انسانهاى ديگر رو آموختى.
ازتو آموختم هر جا " منيّت" مياد وسط، مشكلاتم دقيقا از همونجا شروع ميشه و چيزى كه لازمه زير پا بذارم همين منيّت و نفس منه. دريافتم وقتى منيّتم رو كنار ميذارم ديگه رنجشى هم وجود نداره،
از تو آموختم ديگران رو قضاوت نكنم،
از تو آموختم با خودم و ديگران شفاف و با صراحت باشم،
از تو آموختم نسبت به امكانات جديد، باز و پذيرا باشم،
از تو معناى دهش و خدمت به ديگران رو آموختم،
تو ارزشهاى زندگى من رو به "رشد و آگاهى" تغيير دادى....
با آشنايى با تو، روز به روز در هاى جديد رشد به رويم باز ميشه ، حس ميكنم سطح ارتعاشات انرژيم هر روز افزايش پيدا ميكنه و ارتباطم با منشاء هستى هر لحظه نزديكتر ميشه،

ازت سپاسگزارم و اميدوارم مانند تو باعث افزايش آگاهى انسانهاى زيادى در دنيا بشم.

نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید