کامبیز عزیزم

کامبیز عزیزم

کامبیز عزیزم شما با ارائه تکنیکهاتون در من اقتدار و سرزندگی ایجاد کردین.شما نشونم دادین که هیچ چیز مطلق نیست و همیشه با امکان به دنیای پیرامونم و انتخابهام نگاه کنم.

کامبیز عزیز

کامبیز عزیز

از تو بخاطر هر آنچه از جنس رشد و آگاهی كه به من آموختی تا ادامه راه زندگيم رابتوانم...

كامبيز جان

كامبيز جان

كامبيز تو اولين كيمياگر وجودم هستى بابت اين آغاز ارزشمند ازت قدردانم.

کامبیز فوق العاده ای

کامبیز فوق العاده ای

کامبیز فوق العاده ای، تعهدم به عملی کردن تکنولوژی هایی است که با عشق در اختیارم گذاشتی.